Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 叮ĐINH
Hán

ĐINH- Số nét: 05 - Bộ: KHẨU 口

ONテイ
  • Dinh ninh 叮嚀 dặn đi dặn lại.