Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 吮DUYỆN
Hán

DUYỆN- Số nét: 07 - Bộ: KHẨU 口

ONセン, シュン
KUN吮う すう
  • Mút. Như duyện nhũ 吮乳 mút sữa.