Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 吭HÀNG,HẠNG
Hán

HÀNG,HẠNG- Số nét: 07 - Bộ: KHẨU 口

ONコウ
KUN のど
  • Cổ họng. Như dẫn hàng tràng minh 引吭長鳴 gân cổ kêu dài. Cũng đọc là hạng.