Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 呷HẠP
Hán

HẠP- Số nét: 08 - Bộ: KHẨU 口

ONコウ
KUN呷る あおる
  呷う すう
  • Hít vào. Hút mà uống vào gọi là hạp.