Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 吽HỒNG
Hán

HỒNG- Số nét: 07 - Bộ: KHẨU 口

ONコウ, ウン, イン, オン, グ
KUN吽る ほえる
  • Tiếng thần chú trong tiếng Phạn.