Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 吩PHÂN
Hán

PHÂN- Số nét: 07 - Bộ: KHẨU 口

ONフン
KUN吩く ふく
  • Phân phó 吩咐 dặn bảo. Tiếng người trên dặn bảo kẻ dưới.