Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 吠PHỆ
Hán

PHỆ- Số nét: 07 - Bộ: KHẨU 口

ONハイ, ベイ
KUN吠る ほえる
  吠える ほえる
  • Chó cắn.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
える PHỆ khóc lớn; lớn tiếng gọi; la toáng;sủa