Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 叨THAO
Hán

THAO- Số nét: 05 - Bộ: KHẨU 口

ONトウ
KUN みだりに
  • Tham. Chịu ơn của người gọi là thao. Tạ ơn người ta trọng đãi mình gọi là thao nhiễu 叨擾 quấy quả.
  • Lạm được. Như thao tại tri kỷ 叨在知己 lạm được cho là tri kỷ (nhời nói nhún mình).