Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 咋TRÁCH,TRÁ
Hán

TRÁCH,TRÁ- Số nét: 08 - Bộ: KHẨU 口

ONサク, サクサ
KUN咋む かむ
  咋う くう
  咋う くらう
  くい
  • Tiếng to.
  • Một âm là trá. Tạm.