Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 咏VỊNH
Hán

VỊNH- Số nét: 08 - Bộ: KHẨU 口

ONエイ
KUN咏む よむ
  咏う うたう