Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 呎XÍCH
Hán

XÍCH- Số nét: 07 - Bộ: KHẨU 口

ONシャク
KUN ふいいと
  • Cũng như chữ xích 尺 thước đo của nước Anh-cát-lợi, tức là 9 tấc 5 phân 2 ly tây. Ta gọi là một mã.