Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 独ĐỘC
Hán

ĐỘC- Số nét: 09 - Bộ: KHUYỂN 犬

ONドク, トク
KUN独り ひとり
  どいつ
  どっ
  • Tục dùng như chữ độc 獨.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐỘC CHƯỚC sự uống một mình
ĐỘC DIỄN sự độc diễn
占契約 ĐỘC CHIẾM,CHIÊM KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng độc quyền
り子 ĐỘC TỬ,TÝ con một
ĐỘC DẬT nước Đức
ĐỘC NHẠC,LẠC con quay; quay
占売買 ĐỘC CHIẾM,CHIÊM MẠI MÃI bán độc quyền
り占め ĐỘC CHIẾM,CHIÊM sự độc chiếm
身者 ĐỘC THÂN GIẢ đơn thân
断的 ĐỘC ĐOÀN,ĐOẠN ĐÍCH độc đoán
占利益 ĐỘC CHIẾM,CHIÊM LỢI ÍCH lợi nhuận lũng đoạn
りぼっち ĐỘC một người cô đơn
身寮 ĐỘC THÂN LIÊU nhà tập thể cho người độc thân
断でやる ĐỘC ĐOÀN,ĐOẠN độc đoán
占価格 ĐỘC CHIẾM,CHIÊM GIÁ CÁCH giá lũng đoạn
りでに ĐỘC tự nhiên
ĐỘC THÂN đời sống độc thân; sự độc thân;nằm co
ĐỘC ĐOÀN,ĐOẠN sự độc đoán
占企業 ĐỘC CHIẾM,CHIÊM XÍ NGHIỆP giới lũng đoạn
りで ĐỘC một mình; đơn độc
ĐỘC TÀI chế độ độc tài; sự độc tài;độc tài
ĐỘC PHÒNG phòng dành cho một người; phòng đơn;xà lim
占代理店 ĐỘC CHIẾM,CHIÊM ĐẠI LÝ ĐIẾM đại lý độc quyền;hãng đại lý độc quyền
ĐỘC độc;một người;độc thân;đơn độc
ĐỘC TỰ độc đáo; độc lập;riêng; cá nhân;sự độc đáo
ĐỘC ĐẮC sự tự học;tự học
占事業 ĐỘC CHIẾM,CHIÊM SỰ NGHIỆP sự nghiệp độc quyền
ĐỘC độc
ĐỘC TẬP sự tự luyện; sự tự học
学する ĐỘC HỌC tự học
占主義 ĐỘC CHIẾM,CHIÊM CHỦ,TRÚ NGHĨA tư bản độc quyền
ĐỘC nước Đức
立権 ĐỘC LẬP QUYỀN quyền độc lập
ĐỘC HỌC sự tự học
占する ĐỘC CHIẾM,CHIÊM lũng đoạn
立宣言 ĐỘC LẬP TUYÊN NGÔN tuyên ngôn độc lập
ĐỘC TẤU độc tấu;sự độc tấu
ĐỘC CHIẾM,CHIÊM độc chiếm;độc quyền; sự độc chiếm
立国家共同体 ĐỘC LẬP QUỐC GIA CỘNG ĐỒNG THỂ Khối Thịnh vượng chung của các Quốc gia độc lập
唱する ĐỘC XƯỚNG đơn ca
ĐỘC SÁNG sự tự sáng tác
立を戦いとる ĐỘC LẬP CHIẾN giành độc lập
ĐỘC XƯỚNG độc ca;đơn ca
人の判断 ĐỘC NHÂN PHÁN ĐOÀN,ĐOẠN Phán đoán của riêng mình
立する ĐỘC LẬP độc lập
ĐỘC NGÂM sự độc diễn kịch nô;sự ngâm thơ một mình
リ住まい ĐỘC TRÚ,TRỤ Sống một mình
立して ĐỘC LẬP lủi thủi
占約款 ĐỘC CHIẾM,CHIÊM ƯỚC KHOAN điều khoản độc quyền (hợp đồng đại lý)
り言 ĐỘC NGÔN việc nói một mình; sự độc thoại
ĐỘC LẬP độc lập;sự độc lập
占的買主 ĐỘC CHIẾM,CHIÊM ĐÍCH MÃI CHỦ,TRÚ người mua độc quyền
り者 ĐỘC GIẢ người độc thân
酌する ĐỘC CHƯỚC uống một mình
ĐỘC ĐẶC độc đáo;sự độc đáo
占権 ĐỘC CHIẾM,CHIÊM QUYỀN độc quyền
り暮らし ĐỘC MỘ Sống một mình
PHẢN ĐỘC chống Đức
ĐƠN ĐỘC đơn độc; một mình;lủi thủi;riêng lẻ;thế cô
BÁN ĐỘC LẬP Nửa độc lập
ĐÔNG ĐỘC Đông Đức
協会 NHẬT ĐỘC HIỆP HỘI Hiệp hội Nhật Bản - Đức
NHẬT ĐỘC Y Nhật Bản - Đức - Italia
NHẬT ĐỘC Nhật-Đức
CÔ ĐỘC đơn thân
CÔ ĐỘC trơ trọi
CÔ ĐỘC cô đơn; cô độc; lẻ loi; một mình;sự cô đơn; cô độc; cô đơn; cô độc;thân cô
HÒA ĐỘC Nhật-Đức
輸入 THÂU NHẬP ĐỘC CHIẾM,CHIÊM độc quyền nhập khẩu;độc quyền xuất khẩu