Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 巵CHI
Hán

CHI- Số nét: 07 - Bộ: KỶ 己

ON
KUN さかずき
  • Tục dùng như chữ "chi" 卮.