Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 竸CẠNH
Hán

CẠNH- Số nét: 22 - Bộ: LẬP 立

ONキョウ, ケイ
KUN竸う きそう
  竸る せる
  竸べる くらべる
  • Tục dùng như chữ cạnh 競.