Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 竣THUÂN,THUYÊN
Hán

THUÂN,THUYÊN- Số nét: 12 - Bộ: LẬP 立

ONドウ, シュン
KUN わらわ
  わらべ
  竣る おわる
  • Thôi, xong việc. Như thuân sự 竣事 xong việc, thuân công 竣工 thành công, có khi đọc là chữ thuyên.
  • Dứng lui.