Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 竦TỦNG
Hán

TỦNG- Số nét: 12 - Bộ: LẬP 立

ONショウ
KUN竦む すくむ
  竦れる おそれる
  竦む つつしむ
  • Kính. Như tủng tức 竦意 có dạng kính ghìn như người nhịn hơi không thở, tủng lập 竦立 đứng một cách kính cẩn mạnh mẽ.
  • Sợ, động.
  • Cất lên.