Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 劬CÙ
Hán

CÙ- Số nét: 07 - Bộ: LỰC 九

ON
KUN劬れる つかれる
  • Nhọc nhằn. Như cù lao 劬勞 công cha mẹ sinh đẻ nuôi nấng con khó nhọc.