Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 勧KHUYẾN
Hán

KHUYẾN- Số nét: 13 - Bộ: LỰC 九

ONカン, ケン
KUN勧める すすめる
  • Khuyến cáo


Từ hánÂm hán việtNghĩa
KHUYẾN TIẾN,TẤN sự hướng thiện (phật giáo)
KHUYẾN THƯỞNG việc khen thưởng; khen thưởng
誘する KHUYẾN DỤ khuyên bảo; khuyến dụ; dụ dỗ; rủ; rủ rê
KHUYẾN DỤ sự khuyên bảo; khuyên bảo; sự khuyến dụ; khuyến dụ; xúi dục; sự dụ dỗ; dụ dỗ; rủ; rủ rê
KHUYẾN NGHIỆP nghành công nghiệp (được khuyến khích)
KHUYẾN TƯỞNG sự khuyến khích; khuyến khích
善懲悪 KHUYẾN THIỆN TRÙNG ÁC giá trị đạo đức cao đẹp; sự hướng thiện trừ ác; sự hướng thiện trừ gian; hướng thiện
告する KHUYẾN CÁO bảo ban;dặn;khuyến cáo
KHUYẾN CÁO sự khuyến cáo; khuyến cáo
める KHUYẾN khuyên; gợi ý; giới thiệu; khuyến khích; mời
購買 CẤU MÃI KHUYẾN DỤ đi chào hàng