Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 劭THIỆU
Hán

THIỆU- Số nét: 07 - Bộ: LỰC 九

ONショウ
KUN劭める つとめる
  • Khuyên gắng.
  • Tốt.
  • Cao.