Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 麹xxx
Hán

xxx- Số nét: 15 - Bộ: MẠCH 麦

ONキク
KUN こうじ


Từ hánÂm hán việtNghĩa
xxx MI,VI cây làm men; cây men
xxx KHUẨN cây men; cái men