Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 盍HẠP
Hán

HẠP- Số nét: 10 - Bộ: MÃNH 皿

ONコウ
KUN盍う おおう
  なんぞ
  • Sao ? Sao chẳng ? như "Hạp các ngôn nhĩ chí ?" 盍各言爾志 (Luận Ngữ 論語) sao chẳng nói ý chí của các anh (cho ta nghe) ?
  • Hợp. Dịch Kinh 易經, quẻ Dự 豫 : "Vật nghi, bằng hạp trâm" 勿疑,朋盍簪 đừng nghi ngờ, các bạn thanh khí sẽ lại giúp.
  • Cánh cửa.