Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 粳CANH,CÁNH,NGẠNH
Hán

CANH,CÁNH,NGẠNH- Số nét: 13 - Bộ: MỄ 米

ONコウ
KUN うるち
  ぬか
  • Tục dùng như chữ canh ?. Ta quen đọc là cánh hay ngạnh.