Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 粃CHỦY
Hán

CHỦY- Số nét: 10 - Bộ: MỄ 米

ON
KUN しな
  しいな
  • Cũng như chữ bỉ 秕.