Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 粲SÁN
Hán

SÁN- Số nét: 13 - Bộ: MỄ 米

ONサン
KUN いい
  • Thứ gạo giã kỹ, gạo trắng tinh. Hình phép nhà Hán có thứ gọi là quỷ tân 鬼薪 và bạch sán 白粲. Quỷ tân là phải đi kiếm củi để cấp cho nhà tôn miếu. Bạch sán là bắt ngồi chọn lấy hạt gạo trắng gạo lành, cũng như hình phạt khổ sai bây giờ.
  • Tươi, rực rỡ, đẹp.
  • Cười nhởn, phì cười. Như vị chi sán nhiên 爲之粲然 làm cho phì cười cả.