Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 粢TƯ,TẾ
Hán

TƯ,TẾ- Số nét: 12 - Bộ: MỄ 米

ON
KUN しとぎ
  • Thóc nếp, xôi đựng trên đĩa cúng gọi là tư thình 粢盛.
  • Một âm là tế. Tế đề 粢醍 rượu đỏ.