Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 粹TÚY
Hán

TÚY- Số nét: 14 - Bộ: MỄ 米

ONスイ
KUN いき
  • Chín chắn, thuần túy, tinh túy, chuyên nhất không tạp nhạp gọi là túy.