Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 籾xxx
Hán

xxx- Số nét: 09 - Bộ: MỄ 米

ON
KUN もみ


Từ hánÂm hán việtNghĩa
xxx thóc;thóc gạo;thóc lúa