Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 終CHUNG
Hán

CHUNG- Số nét: 11 - Bộ: MỊCH 糸

ONシュウ
KUN終わる おわる
  終わる -おわる
  終る おわる
  終える おえる
  つい
  終に ついに
  ばて
  • Hết. Như chung nhật bất thực 終日不食 hết ngày chẳng ăn. Nguyễn Trãi 阮薦 : chung tiêu thính vũ thanh 終宵聽雨聲 suốt đêm nghe tiếng mưa.
  • Sau. Như thủy chung 始終 trước sau.
  • Trọn. Như chung chí bại vong 終至敗亡 trọn đến hỏng mất.
  • Chết. Như thọ chung 壽終 chết lành, được hết tuổi trời.
  • Kết cục. Như hết một khúc nhạc gọi là nhất chung 一終.
  • Một năm cũng gọi là chung.
  • Dã.
  • Dất vuông nghìn dặm gọi là chung.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
止する CHUNG CHỈ dừng; hoàn thành; chấm dứt
える CHUNG hoàn thành; kết thúc
りに CHUNG sau chót
CHUNG xong
わったばかり CHUNG mới xong
わり CHUNG chót;cuối;đuôi;kết thúc; hoàn thành; hết; chấm hết
わりまで CHUNG đến cùng
わる CHUNG chấm dứt;dứt;hoàn thành; đóng; kết thúc; xong; hết; trôi qua;vãn
CHUNG LIỄU sự kết thúc
了する CHUNG LIỄU chấm dứt; kết thúc
了する CHUNG LIỄU hạ màn;kết liễu
CHUNG THỦY đầu cuối; từ đầu tới cuối;sự mở đầu và kết thúc;thủy chung
始する CHUNG THỦY làm việc từ đầu đến cuối; mở đầu và kết thúc; nhất quán
CHUNG CHIẾN kết thúc chiến tranh
CHUNG NHẬT cả ngày
CHUNG CHỈ sự dừng lại; sự kết thúc; sự chấm dứt; sự hoàn thành; chấm dứt; kết thúc
止符 CHUNG CHỈ PHÙ điểm kết thúc
CHUNG ĐIỂM trạm cuối cùng; ga cuối cùng; điểm cuối cùng; bến cuối cùng
盤戦 CHUNG BÀN CHIẾN kết thục chiến dịch
着港 CHUNG TRƯỚC CẢNG cảng cuối cùng
着駅 CHUNG TRƯỚC DỊCH ga cuối cùng
CHUNG KẾT chung kết;sự kết thúc; xong xuôi; kết thúc
結する CHUNG KẾT kết thúc
結する CHUNG KẾT chấm dứt
CHUNG THÂN chung thân;cuộc đời
身刑 CHUNG THÂN HÌNH tù chung thân
身雇用制 CHUNG THÂN CỐ DỤNG CHẾ chế độ làm việc đến khi về hưu tại một công ty của nhật; chế độ tuyển dụng suốt đời
CHUNG ĐIỆN chuyến xe điện
検定 TỐI CHUNG KIỂM ĐỊNH kiểm nghiệm cuối cùng
期限 TỐI CHUNG KỲ HẠN hạn cuối cùng
する LÂM CHUNG lâm chung; hấp hối
TỐI CHUNG sau cùng; cuối cùng
THỦY CHUNG từ đầu đến cuối; từ đầu chí cuối
船積日 TỐI CHUNG THUYỀN TÍCH NHẬT ngày bốc cuối cùng
LÂM CHUNG sự lâm chung; giây phút cuối cùng của cuộc đời
的証拠 TỐI CHUNG ĐÍCH CHỨNG CỨ bằng chứng cuối cùng
書きわる THƯ CHUNG hạ bút
伝送 TRUYỀN TỐNG CHUNG LIỄU sự kết thúc truyền tin
契約 KHẾ,KHIẾT ƯỚC CHUNG KẾT chấm dứt hợp đồng
冬の ĐÔNG CHUNG tàn đông
契約の KHẾ,KHIẾT ƯỚC CHUNG LIỄU chấm dứt hợp đồng
仕事が SĨ,SỸ SỰ CHUNG xong việc
仕事がわる SĨ,SỸ SỰ CHUNG rảnh việc
台風のわり ĐÀI PHONG CHUNG bão rong
講演がわり GIẢNG DIỄN CHUNG dừng lời
宴会がわる YẾN HỘI CHUNG mãn tiệc
生命のわり SINH MỆNH CHUNG trăm tuổi
初めからりまで SƠ CHUNG từ đầu đến cuối
四半期の最 TỨ BÁN KỲ TỐI CHUNG NHẬT Ngày cuối quý
この仕事をわる SĨ,SỸ SỰ CHUNG qua công việc này