Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 罕HÃN
Hán

HÃN- Số nét: 07 - Bộ: MỊCH 冖

ONカン
KUN まれ
  • Ít. Như hãn hữu 罕有 ít có. Vật gì hiếm có gọi là trân hãn 珍罕 hay hãn dị 罕異.
  • Lưới đánh chim.
  • Cờ Hãn.