Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 絃HUYỀN
Hán

HUYỀN- Số nét: 11 - Bộ: MỊCH 糸

ONゲン
KUN いと
  • Dây đàn.
  • Xe tơ sống xát keo vào để làm dây đàn gọi là huyền.
  • Dời xưa ví vợ chồng như đàn sắt đàn cầm, cho nên vợ chết gọi là đoạn huyền 斷絃, lại lấy vợ nữa gọi là tục huyền 續絃.
  • Có khi viết là huyền 弦.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HUYỀN TUYẾN Dây đàn viôlông