Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 紡PHƯỞNG
Hán

PHƯỞNG- Số nét: 10 - Bộ: MỊCH 糸

ONボウ
KUN紡ぐ つむぐ
  • Các thứ dệt bằng tơ đông đặc mềm nhũn tục gọi là phưởng trù 紡綢.
  • Xe sợi, đánh sợi.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
PHƯỞNG TRUY,TRÙY con suốt xe chỉ;xương sống (người, động vật)
織糸 PHƯỞNG CHỨC MỊCH sợi
織寸法 PHƯỞNG CHỨC THỐN PHÁP dệt cửi
PHƯỞNG CHỨC dệt;sự xe chỉ và dệt
績工場 PHƯỞNG TÍCH CÔNG TRƯỜNG nhà máy dệt
PHƯỞNG TÍCH dệt
PHƯỞNG kéo sợi
HỖN PHƯỞNG chỉ hỗn hợp