Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 冩TẢ
Hán

TẢ- Số nét: 14 - Bộ: MỊCH 冖

ONシャ
KUN冩す うつす
  冩る うつる
  • Cũng như chữ tả 寫