Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 紳THÂN
Hán

THÂN- Số nét: 11 - Bộ: MỊCH 糸

ONシン
KUN まこと
  • Cái dải áo to.
  • Cái đai áo chầu. Thường gọi các nhà quan là tấn thân 縉紳. Vì thế nên khi quan về hưu gọi là thân sĩ 紳士 hay thân khâm 紳衿, gọi tắt là thân 紳.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
士用 THÂN SỸ,SĨ DỤNG sự dùng cho đàn ông; dùng cho đàn ông
士服 THÂN SỸ,SĨ PHỤC quần áo đàn ông;trang phục của các thân sĩ; trang phục của người đàn ông hào hoa phong nhã; trang phục của ngươi cao sang quyền quý
士協定 THÂN SỸ,SĨ HIỆP ĐỊNH hiệp định thân sĩ
THÂN SỸ,SĨ thân sĩ; người đàn ông hào hoa phong nhã; người cao sang; người quyền quý
ĐIỀN THÂN Phú ông