Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 紂TRỤ
Hán

TRỤ- Số nét: 09 - Bộ: MỊCH 糸

ONチュウ
KUN しりがい
  • Chữ dùng để đặt tên hèm, kẻ nào tàn nhẫn bất nghĩa thì gọi là trụ. Vua Dế Tân 帝辛 nhà Ân 殷 đốt chết kẻ trung lương, mổ đàn bà chửa, cho nên thiên hạ gọi là vua Trụ 紂王.
  • Dây câu đuôi ngựa.