Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 害HẠI
Hán

HẠI- Số nét: 10 - Bộ: MIÊN 宀

ONガイ
  • Hại. Như di hại vô cùng 貽害無窮 để hại không cùng.
  • Làm hại. Như hại thời 害時 nghĩa là làm hại mùa làm ruộng.
  • Ghen ghét. Như tâm hại kỳ năng 心害其能 lòng ghen ghét người tài. Như mưu hại 謀害 mưu toan làm hại, hãm hại 陷害 hãm hại người ta vào nơi túng cực, v.v.
  • Chỗ đất trọng yếu gọi là nơi yếu hại 要害 nghĩa là giữ một chỗ ấy là chẹn hết lối sống của người.
  • Một âm là hạt. Nào, sao. Như hạt can hạt phủ 害澣害否 cái nào giặt cái nào không.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HẠI TRÙNG côn trùng có hại; sâu mọt;độc trùng;trùng
HẠI ĐỘC sự độc hại; độc hại; sự độc; độc; tệ nạn
HẠI TÂM tâm địa xấu xa; ác tâm; xấu bụng
をなす HẠI làm hại
する HẠI gây hại; gây tác hại; ảnh hưởng xấu; có hại; gây tác hại xấu; gây ảnh hưởng xấu; tác động xấu
する HẠI gây hại; có hại; ảnh hưởng xấu đến; gây thiệt hại; ảnh hưởng đến; làm tổn thương; gây tổn thất
HẠI hại; cái hại
をうける TỔN HẠI thiệt thòi
する XÂM HẠI chà đạp
TUYẾT HẠI những thiệt hại do tuyết
鑑定人 TỔN HẠI GIÁM ĐỊNH NHÂN người giám định tổn thất
の調整 TỔN HẠI ĐIỀU CHỈNH bản tính toán tổn thất
する XÂM HẠI vi phạm; xâm hại; xâm phạm
CHƯƠNG HẠI VẬT hiểm trở
鑑定 TỔN HẠI GIÁM ĐỊNH giám định tổn thất
の見積 TỔN HẠI KIẾN TÍCH đánh giá tổn thất
NGUY HẠI sự nguy hại; sự phương hại; nguy hiểm; nguy hại
XÂM HẠI sự vi phạm; sự xâm hại; sự xâm phạm
CHƯƠNG HẠI trở ngại; chướng ngại;truân chuyên
賠償金額 TỔN HẠI BỒI THƯỜNG KIM NGẠCH số tiền bồi thường
する TỔN HẠI hại
する TRỞ HẠI cản trở; kìm hãm; ngăn cản
賠償金 TỔN HẠI BỒI THƯỜNG KIM tiền đền bù
TỔN HẠI phương hại;sự hư hại; sự thiệt hại; sự tàn phá; sự tổn thương; sự tổn hại; hư hại; thiệt hại; tàn phá; tổn thương; tổn hại;sự thiệt hại; sự thua lỗ; những thiệt hại; những thua lỗ
GIA HẠI GIẢ người tấn công
TRỞ HẠI sự cản trở; trở ngại;trắc trở
VÔ,MÔ HẠI sự vô hại;vô hại
賠償区 TỔN HẠI BỒI THƯỜNG KHU số tiền bồi thường
TỆ HẠI tệ nạn; thói hư tật xấu; tác hại
LỢI HẠI lợi hại;sự lợi hại; lợi ích chung
KHOÁNG HẠI sự ô nhiễm môi trường do khai khoáng; ô nhiễm do khai thác mỏ
TAI HẠI nạn;sóng gió;thảm họa; tai hoạ
賠償に応ずる TỔN HẠI BỒI THƯỜNG ỨNG chịu bồi thường
ĐÔNG HẠI sự thiệt hại do sương giá
する BÁCH HẠI bức hại
賠償 TỔN HẠI BỒI THƯỜNG bồi thường tổn thất;bồi tổn;đền bù tổn thất;sự bồi thường thiệt hại
CÔNG HẠI TỘI tội làm ô nhiễm
する BÁCH HẠI khủng bố
証明書 TỔN HẠI CHỨNG MINH THƯ chứng minh tổn thất;giấy chứng nhận hư hại;giấy chứng nhận tổn thất
病患者 CÔNG HẠI BỆNH,BỊNH HOẠN GIẢ người mắc bệnh do ô nhiễm
BÁCH HẠI sự khủng bố
THỦY HẠI nạn lụt;thảm họa do nước gây ra; sự phá hoại của nước
約款(保険) TỔN HẠI ƯỚC KHOAN BẢO HIỂM điều khoản tổn thất (bảo hiểm)
CÔNG HẠI BỆNH,BỊNH bệnh do ô nhiễm
ĐỘC HẠI độc hại
算定基準 TỔN HẠI TOÁN ĐỊNH CƠ CHUẨN mức bồi thường
対策基本法 CÔNG HẠI ĐỐI SÁCH CƠ BẢN PHÁP Luật chống ô nhiễm môi trường (Nhật)
SÁT HẠI GIẢ Kẻ sát hại; kẻ giết người; sát nhân
検定 TỔN HẠI KIỂM ĐỊNH giám định tổn thất
問題 CÔNG HẠI VẤN ĐỀ Vấn đề ô nhiễm
BỊ HẠI GIẢ nạn nhân;người bị hại
する SÁT HẠI giết;giết hại;hạ thủ;sát phạt
査定所 TỔN HẠI TRA ĐỊNH SỞ bản tính toán tổn thất
CÔNG HẠI ô nhiễm do công nghiệp, phương tiện giao thông sinh ra; ô nhiễm
妄想 BỊ HẠI VỌNG,VÕNG TƯỞNG bị mắc chứng bệnh hoang tuởng
SÁT HẠI sát hại;sự sát hại
修理 TỔN HẠI TU LÝ sửa chữa hư hại
する PHƯƠNG HẠI phương hại; cản trở
保険 THƯƠNG HẠI BẢO HIỂM bảo hiểm thiệt hại
BỊ HẠI thiệt hại
HỮU HẠI khốc hại
保険 TỔN HẠI BẢO HIỂM bảo hiểm tai nạn
PHƯƠNG HẠI sự phương hại; sự cản trở
THƯƠNG HẠI thương hại;vết thương
PHONG HẠI thiệt hại do cơn bão
BÁCH HẠI Thiệt hại lớn
HỮU HẠI có hại;sự có hại
を及ぼす TỔN HẠI CẬP Gây thiệt hại cho
DIÊM HẠI sự hỏng do hơi muối; muối ăn
SƯƠNG HẠI những thiệt hại do sương giá
を与える TỔN HẠI DỮ,DỰ báo;báo hại
病虫 BỆNH,BỊNH TRÙNG HẠI sâu bệnh
地震被早期評価システム ĐỊA CHẤN BỊ HẠI TẢO KỲ BÌNH GIÁ Hệ thống Ước tính Sớm Thảm họa Động đất; hệ thống ước tính
商品損クレーム THƯƠNG PHẨM TỔN HẠI khiếu nại tổn thất hàng hoá
特許侵 ĐẶC HỨA XÂM HẠI sự xâm phạm quyền sáng chế
物的損 VẬT ĐÍCH TỔN HẠI Thiệt hại vật chất
労働災 LAO ĐỘNG TAI HẠI Tai nạn lao động
版権侵 BẢN QUYỀN XÂM HẠI Sự xâm phạm bản quyền
身体障者差別法 THÂN THỂ CHƯƠNG HẠI GIẢ SAI BIỆT PHÁP Đạo luật phân biệt đối xử với người tàn tật
身体障 THÂN THỂ CHƯƠNG HẠI GIẢ người khuyết tật; người tàn tật
健康をする KIỆN KHANG HẠI hại sức khỏe
病気と災 BỆNH,BỊNH KHÍ TAI HẠI bệnh hoạn
明白な損 MINH BẠCH TỔN HẠI hư hại dễ thấy
潮濡による損 TRIỀU,TRÀO NHU,NHI TỔN HẠI hư hại do nước biển
淡水による損 ĐẠM THỦY TỔN HẠI hư hại do nước ngọt