Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 眷QUYẾN
Hán

QUYẾN- Số nét: 11 - Bộ: MỤC 目

ONケン
KUN眷みる かえりみる
  • Nhìn lại, quyến cố. Dược vua yêu nhìn đến gọi là thần quyến 宸眷, được quan trên yêu gọi là hiến quyến 憲眷.
  • Người thân thuộc. Tục gọi các người nhà là gia quyến 家眷, hàng dâu gia cũng gọi là thân quyến 親眷.
  • Yêu.