Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瞋SÂN
Hán

SÂN- Số nét: 15 - Bộ: MỤC 目

ONシン
KUN瞋かる いかる
  瞋らす いからす
  • Gắt giận, trợn mắt nhìn một cách cáu tức (lườm). Trang Tử 莊子 : Xi hưu dạ toát tảo, sát hào mạt, trú xuất sân mục nhi bất kiến khưu sơn 鴟?夜撮蚤,察毫末;晝出,瞋目而不見丘山 (Thu thủy 秋水) cú vọ đêm rỉa chấy, nhìn rõ mảy lông, ban ngày ra, trố mắt mà nhìn không thấy gò núi.