Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 睇THÊ,ĐÊ
Hán

THÊ,ĐÊ- Số nét: 12 - Bộ: MỤC 目

ONテイ, ダイ
  • Hé mắt nhìn. Cũng đọc là chữ đê.