Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 痾A
Hán

A- Số nét: 13 - Bộ: NẠCH 疒

ON
KUN やまい
  • Cũng như chữ a ?.