Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 痼CỐ
Hán

CỐ- Số nét: 13 - Bộ: NẠCH 疒

ON
  • Bệnh cố tật (bệnh lâu không chữa khỏi).