Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 疚CỨU
Hán

CỨU- Số nét: 08 - Bộ: NẠCH 疒

ONキュウ
KUN疚しい やましい
  疚む やむ
  • Bệnh lâu.
  • Dau lòng, lúc để tang gọi là tại cứu 在疚.