Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 疔ĐINH
Hán

ĐINH- Số nét: 07 - Bộ: NẠCH 疒

ONテイ, チョウ
  • Cái đinh, một thứ nhọt lúc mới mọc một cái mụn con nóng và rất ngứa, sau rồi đâm rắn chắc đau dữ gọi là đinh. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Ngã yêu cáo tố nhất cá nhân, tựu trường nhất cá đinh, nhật hậu bất đắc hảo tử 我要告訴一個人, 就長一個疔, 日後不得好死 (Đệ nhị thập thất hồi) Tôi mà mách chuyện với một người nào, thì sẽ lên đinh, ngày sau sẽ chết chẳng lành.