Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 痃HIỀN,HUYỀN
Hán

HIỀN,HUYỀN- Số nét: 10 - Bộ: NẠCH 疒

ONゲン, ケン
  • Hạch ở bẹn. Cũng đọc là huyền.