Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 痊THUYÊN
Hán

THUYÊN- Số nét: 11 - Bộ: NẠCH 疒

ONセン
  • Khỏi, bệnh khỏi rồi gọi là thuyên.