Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 珮BỘI
Hán

BỘI- Số nét: 10 - Bộ: NGỌC 玉、王

ONハイ
KUN おびだま
  • Tục dùng như chữ bội 佩.