Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 琲BỘI
Hán

BỘI- Số nét: 12 - Bộ: NGỌC 玉、王

ONハイ
KUN つらぬく
  • Năm trăm hạt châu gọi là một bội, mười chuỗi hạt châu gọi là một bội.