Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 玖CỬU
Hán

CỬU- Số nét: 07 - Bộ: NGỌC 玉、王

ONキュウ, ク
KUN たま
 
  ひさ
  • Thứ đá đen giống ngọc.
  • Chữ cửu kép, nghĩa là số chín.