Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 珈GIA
Hán

GIA- Số nét: 09 - Bộ: NGỌC 玉、王

ON
KUN かみかざり
  • Đồ trang sức trên đầu phụ nữ thời xưa (thủ sức 首飾).