Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 瑕HÀ
Hán

HÀ- Số nét: 13 - Bộ: NGỌC 玉、王

ON
KUN あら
  きず
  なんぞ
  • Vết ngọc, điều lầm lỗi của người ta gọi là hà tỳ 瑕疵.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
潜在 TIỀM TẠI HÀ TỲ khuyết tật kín