Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 珂KHA
Hán

KHA- Số nét: 09 - Bộ: NGỌC 玉、王

ON
KUN
  • Ngọc kha, thứ đá giống như ngọc, cũng gọi là bạch mã não 白瑪瑙. Người xưa dùng để trang sức đồ ngựa. Như minh kha 鳴珂 xe ngựa của kẻ sang (xe ngựa nạm ngọc kha), vì thế mới gọi quê người là kha hương 珂?, làng người là kha lý 珂里, nói ý là chốn quê hương phú quý vậy.